اساسنامه

اساسنامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

بخش اول- كليات

ماده 1- اتاق مشترک بازرگاني ايران و ——— كه در اين اساسنامه اتاق مشترك ناميده ميشود باستناد بندهاي “د” و “ن” مادة 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/12/1369 با اصلاحی 15/09/1373 و آیین نامه تشکیل و نظارت اتاق های مشترک بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 03/05/95 به موجب پروانه فعالیت شماره ———– مورخ ———– طبق این اساسنامه تاسیس می گردد.

ماده 2- اتاق مشترک یک تشکل ملی، غیرانتفاعی، غیردولتی ثبت شده در اتاق ایران با ماموریت توسعه فعالیت اقتصادی با کشور ———– می باشد که واجد شخصیت حقوقی مستقل است اما از حیث سیاست ها و ضوابط، تابع اتاق ایران می باشد.

ماده 3- اتاق مشترك داراي تابعيت ايراني است و مكاتبات و محاورات، مهر، سربرگها و سايت اطلاعرساني آن به زبان فارسي و عنداللزوم به زبان انگليسي و يا — خواهد بود. اتاق مشترک کلیه قوانين و مقررات کشور ایران را مراعات خواهد نمود.

ماده 4- دفتر مرکزی اتاق مشترك در تهران واقع است. تغییر محل اتاق مشترک منوط به تصویب هیئت مدیره و اطلاع رسانی به اتاق ایران می باشد. همچنین اتاق مشترک می تواند با کسب موافقت اتاق ایران شعباتی در سایر استان ها تاسیس نماید.

بخش دوم - اهداف و وظايف

ماده 5- اهداف و وظایف اتاق مشترک به شرح ذیل می باشد:
1-5- کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور مقابل در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه.
2-5- مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری¬های صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی در دو کشور.
3-5- جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی- صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمان¬ها و مقامات صلاحيتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور
4-5- گسترش مبادله هیأت¬های تجاری و اقتصادی بین دو کشور.
5-5- انتشار مجله، کتاب، جزوات، نرم‌افزار و یا بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و کشور مقابل حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مفید و مرتبط.
6-5- مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه‌ها و سایر فعالیت‌های مشابه، در چهارچوب قوانین مربوط و کمک به مؤسسات، سازمان¬ها و اشخاص حقیقی و حقوقي ایرانی و کشور مقابل علاقمند به شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی که در ایران و کشور مقابل برگزار می‌شود.
7-5- برگزاری گردهمایی‌ها و همایش¬ها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور.
8-5- همکاری و تشریک مساعی با اتاق‌های متقابل در کشور مقابل.
9-5- کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و کشور مقابل از طریق حکمیت و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مرکز داوری اتاق ایران.
10-5- اداره امور اتاق با رعایت مقررات این اساسنامه و با همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمان¬ها و مؤسسات ایرانی و کشور مقابل.
11-5- انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا به آنها مربوط باشد.

بخش سوم – عضويت در اتاق مشترک

ماده 6- عضويت بر سه نوع است: عادي، ناظر و افتخاری.
ماده 7- شرایط عضویت عادی در اتاق مشترک عبارت است از:
1-7- داشتن کارت بازرگانی معتبر يا عضویت معتبر در یکی از اتاق¬های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزي ایران یا اتاق تعاون
2-7- پرداخت ورودیه و حق عضویت اتاق مشترک
3-7-پذیرش مفاد این اساسنامه و مقررات اتاق ایران
ماده 8- اشخاص حقيقي يا حقوقي غیر مقیم مشروط بر اینکه از همتای خارجی اتاق مشترک، مستقر در کشور مقابل یا در صورت فقدان و یا عدم دسترسی به آن از یکی از اتاق های بازرگانی کشور مقابل، معرفی نامه اخذ و ارائه نمایند می توانند به عضویت ناظر اتاق مشترک در آیند.
ماده 9- اعضاء ناظر می توانند از خدمات اتاق مشترک استفاده نمایند اما حق حضور یا انشاء رای در مجامع ندارند.
ماده 10- شخصیت¬هایی که در تحقق اهداف اتاق و پیشرفت مناسبات اقتصادی ایران و کشور مقابل خدمات فوق‌العاده‌ای انجام داده اند و یا می‌توانند در آینده منشاء خدمات ارزنده‌ای در این مورد باشند، به عضویت افتخاری اتاق دعوت می‌شوند.
ماده 11- اعضای افتخاری بنا به پیشنهاد یکی از اعضای هیأت مدیره و با تصویب هیأت مدیره به عضویت پذیرفته می‌شوند. اعضای افتخاری دارای حق رأی نیستند، اما حق اظهارنظر مشورتی دارند و از پرداخت حق عضویت معاف می‌باشند.
ماده 12- كليه اعضاي عادي داراي حقوق و وظايف يكسان هستند و حق عضويت سالانه خود را در زمان صدور یا تمديد عضویت پرداخت مي نمايند.
ماده 13 – هيات مديره مي تواند به علل زير به عضويت هریک از اعضاء خاتمه دهد:
1-13- عدم تمديد عضويت و خودداری عضو از پرداخت حق عضويت در موعد مقرر پس از دوبار اخطار كتبي که به فاصله 10 روز از طریق دبیرخانه اتاق مشترک باید انجام گیرد.
2-13- عدم رعايت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.
3-13- عدم تمديد عضويت در اتاق های سراسر کشور.
ماده 14- در صورت فوت، حجر، محرومیت از حقوق اجتماعي، تعلیق یا محرومیت از عضویت در اتاق ایران، ، ورشکستگی و انحلال شخص حقوقی، عضويت در اتاق مشترك نيز خاتمه مي يابد.
ماده 15- در صورت خاتمه عضويت حق عضويت پرداخت شده مسترد نمي گردد.

بخش چهارم – ارکان اتاق مشترک


ماده 16- ارکان اتاق مشترک عبارتند از:
– مجمع عمومی
– هیئت مدیره
– بازرسان

ماده 17 – مجمع عمومي اتاق مشترك به صورت عادي يا فوق¬العاده تشكيل می شود.

ماده 18- نحوه برگزاری مجامع عمومی عادی به ترتیب ذیل می باشد:
1-18- مجمع عمومي عادي حداقل سالي يكبار ظرف مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي تشکیل می-شود. مجمع عمومی عادی در صورت لزوم بطور فوق العاده تشكيل مي¬شود که در این صورت مجمع عمومی عادی به طور فوق¬العاده نامیده می شود.
2-18- حداقل بیست روز و حداکثر چهل روز قبل از تشکیل هر مجمع، دستور کار مجمع، محل، تاريخ و ساعت تشكيل جلسه مجمع باید به طرق ذیل اطلاع رسانی شود:
1-2-18- چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مصوب مجمع عمومی.
2-2-18- قراردادن آگهی بر روی وب سایت اتاق مشترک.
3-2-18- ارسال درخواست درج آگهی بر روی وب سایت اتاق ایران به امور بین الملل.
3-18- مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضای عادی رسمیت می یابد. چنانچه در نوبت اول حد نصاب لازم برای رسمیت مجمع تحقق نیابد، مجمع عمومی نوبت دوم با هر تعداد عضو که حضور یابند رسمیت خواهد داشت. تشریفات اطلاع رسانی نوبت دوّم مشابه نوبت اول می باشد.
4-18- تصمیمات مجمع عمومی عادی با “اکثریت نسبی” آراء حاضر معتبر و نافذ است. در مجمع عمومی عادی که استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش بازرس و حسابرس مالی در دستور کار مجمع باشد، هیئت مدیره موظف است نسخه مکتوب گزارش های مذکور را سه روز قبل از شروع مجمع در اختیار نماینده امور بین الملل و هر یک از اعضای خود که درخواست نمایند قرار دهد.
5-18- مجمع عمومي را هيات رئيسه اي مركب از يك رئيس و دو ناظر و يك منشي كه توسط مجمع انتخاب خواهد شد اداره مي¬نمايد. مجمع مي¬تواند منشي را از بين اشخاص خارج از اعضاي اتاق مشترك انتخاب نمايد. منشی صورت مذاکرات و تصمیمات را تنظیم و به امضای هیت رئیسه مجمع و ناظران اتاق ایران خواهد رساند.
6-18- چنانچه انتخابات هیئت مدیره و بازرس در دستور کار مجمع عمومی عادی باشد:
1-6-18- نامزدهای هیئت مدیره و بازرس امکان نامزدی به عنوان هیئت رئیسه مجمع را نخواهند داشت.
2-6-18- صرفاً آن دسته از اعضاء عادی که حداقل سه ماه از عضویتشان در اتاق سپری شده باشد از
حق رای برخوردار می باشند.
3-6-18- صرفاً آن دسته از اعضاء که حداقل یکسال تمام از عضویتشان در اتاق سپری شده باشد امکان
نامزدی برای هیئت مدیره خواهند داشت.
4-6-18- مرجع رسیدگی و بررسی کلیه شکایات مربوط به نحوه برگزاری مجمع یا نتیجه انتخابات هیئت مدیره، هیأت رئیسه اتاق ایران می باشد، مشروط به اینکه ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع شکایت در دبیرخانه مرکزی اتاق ایران ثبت گردیده باشد.

ماده 19- وظایف مجمع عمومي عادي شامل موارد ذیل می باشد:
1-19- استماع و بررسی گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس و حسابرس رسمی درباره فعالیت های اتاق مشترک در سال قبل و بررسی ترازنامه و تصویب آن.
2-19- بررسی و تصویب بودجه سالانه.
3-19- انتخاب اعضاي هيات مديره از ميان اعضاي عادی اتاق مشترك.
4-19- انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل
4-19- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار
5-19- تعیین ورودیه اعضاء جدید و حق عضویت سالانه اعضاء
6-19- بررسي و اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.

ماده 20- نحوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به ترتیب ذیل می باشد:
1-20- دعوت مجمع عمومی فوق¬العاده بترتيبي كه در مورد مجامع عادي مقرر است خواهد بود. عنوان مجمع فوق العاده باید در آگهی ها درج گردد.
2-20- مجمع عمومي فوق¬العاده در صورتي رسميت خواهد داشت كه حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء عادی اتاق مشترك در مجمع حضور داشته باشند و تصمیمات آن در صورتی معتبر خواهد بود که لااقل به تصویب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه برسد.
3-20- در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، مجمع نوبت دوم با رعایت تشریفات دعوت نوبت اول، با حضور حداقل یک سوم اعضاء عادی رسمیت می یابد و تصمیمات با تصویب حداقل دو سوم اعضاء عادی حاضر در جلسه معتبر می باشد.

ماده 21- وظایف مجمع عمومي فوق¬العاده به ترتیب ذیل می باشد:
1-21- اصلاح و تغيير اساسنامه با رعایت ماده 39 آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی.
تبصره: اعمال تغییرات در اساسنامه اتاق مشترک بدواً مستلزم هماهنگی با امور حقوقی می باشد. بدیهی است اتاق ایران می تواند از ثبت تغییرات اساسنامه که خلاف تایید اولیه باشد اجتناب نماید.
2-21- اتخاذ تصميم نسبت به انحلال اتاق مشترك و انتخاب هيات تصفیه با تایید اتاق ایران.

ماده 22- ضوابط عمومی حاکم بر مجامع عادی و فوق العاده به شرح ذیل می باشد:
1-22- مجامع عمومي عادي و فوق¬العاده بنا به تصميم هيات مدیره و يا به درخواست حداقل يك سوم اعضاي دارنده حق راي اتاق مشترك و یا به درخواست بازرس و يا به دعوت اتاق ايران طبق ضوابط این اساسنامه تشکیل میشود.

ماده 23- مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیات مدیره جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمی در اختیار امور بین الملل اتاق ایران قرار می گیرد.

ماده 24- دبیرخانه اتاق مشترک موظف است فهرست اعضاء معتبر را حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجامع به امور بین الملل اتاق ایران اعلام نماید.

ماده 25- حضور در مجامع عمومی اتاق های مشترک اصالتاٌ ویا صرفاً با وکالت رسمی مجاز است. در خصوص اعضای حقوقی اتاقهای مشترک، مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره با ارائه و تسلیم معرفینامه رسمی شرکت و روزنامه رسمی دال بر عضویت در هیأت مدیره می تواند در مجمع حضور یابد.

بخش پنجم - هيات مديره

ماده26- اتاق مشترك به وسيله هيأت مديره¬اي مركب از 5 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل كه به وسيله مجمع عمومي عادي از بين اعضاء براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند اداره خواهد شد.
ماده 27- داوطلب عضويت در هيأت مديره موظف است حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومی درخواست كتبي خود را همراه با مدارك موردنياز به اتاق مشترك تسليم نمايد.
ماده 28- احراز شرایط نامزدها طبق موازین این اساسنامه توسط کمیته ای مرکب از نماینده هیئت مدیره اتاق مشترک و نمایندگان اتاق ایران(امور بین الملل و امور حقوقی) حداقل یک هفته مانده به مجمع عمومی در اتاق ایران تشکیل و نتیجه از طریق اتاق مشترک اطلاع رسانی می گردد.
ماده29- نامزدهای عضويت در هيأت مديره بايد اصالتاً و یا وکالتاً(با وکالت نامه رسمی مبنی بر اجازه قبول نامزدی توسط وکیل) در مجمع حضور یابند.
ماده 30- شخص حقوقی نمی تواند در طول دوره تصدی هیأت مدیره عضو دیگری از هیأت مدیره یا مدیرعامل را جایگزین فرد معرفی شده نماید. در صورت خروج فرد منتخب از هیأت مدیره یا مدیریت عامل شخص حقوقی، عضو علی البدل هیأت مدیره اتاق مشترک جایگزین خواهد گردید.
ماده 31- در صورت استعفاء، فوت و يا عزل نصف به اضافه يك اعضاي اصلی هيأت مديره، انتخابات هيأت مديره از طریق برگزاری مجمع عمومی تجديد خواهد شد.
ماده 32- در صورتیکه یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره استعفا و یا فوت نمایند یا چنانچه قادر به انجام وظایف خود نباشند، جانشین آنها از میان اعضای علی‌البدل در هیأت مدیره می باشد و برای تعیین سمت اعضاء در هیأت مدیره مجدداً رأی گیری بعمل خواهد امد.
ماده 33- هيأت مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخاب آنها تشكيل مي-شود از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس هیئت مدیره و دونفر را به عنوان نواب رئيس انتخاب خواهد نمود.
ماده 34- اداره جلسات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره و در غياب او با نواب رئيس است در صورت غيبت رئيس و نواب رئيس، ساير اعضاي هيأت مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رئيس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.
ماده 35 – حضور بازرس در جلسات هيأت مديره بدون حق رأي مجاز می باشد.
ماده 36- حضور و انجام وظيفه و اعلام رأي در هيأت مديره قائم به شخص اعضاي حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره مي باشد و قابل تفويض به غير نمي باشد.
ماده 37- وظايف هيأت مديره: هيأت مديره نماينده قانوني اتاق مشترك است و از كليه اختيارات قانوني جهت اداره امور اتاق مشترك برخوردار است. اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است :
1-37- پذیرش اعضاي جديد اتاق مشترك و پایان دادن به عضويت اعضاء صرفاً با رعايت مفاد اساسنامه.
2-37- تهيه گزارش درباره فعاليت هاي اتاق مشترك و تسليم آن به مجامع عمومي و اتاق ايران.
3-37- تعيين دبیر اتاق مشترک.
4-37- تهيه ترازنامه و برآورد بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به مجمع عمومي اتاق مشترک همراه گزارش حسابرسي بازرس كه بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع در دسترس اعضاي اتاق مشترک قرار گيرد.
5-37- ایجاد كميسيون¬هاي لازم در اتاق مشترك و تعيين وظايف و اختيارات هر كميسيون و انتخاب مشاوران بر حسب ضرورت.
6-37- طرح هرگونه دعوي و درخواست در مراجع ذيصلاح قضائي و اداري و انتظامي، دفاع در برابر هر گونه دعوي عليه اتاق مشترك در كليه مراحل رسيدگي و با اختيار تام رأساً يا با انتخاب وكيل و يا وكلاي دادگستري با حق تفويض تمام و يا قسمتي از اختيارات مطروحه در مواد 62 و 63 قانون آيين دادرسي مدني به وكلاي منتخب و عنداللزوم عزل وكلاي موصوف.
7-37- ارجاع اختلافات اعضاي هيأت مديره و اعضا با اتاق مشترك به اتاق ايران
8-37-ارجاع دعاوی اتاق مشترک به داوری تعيين داور، صلح حقوق، هبه و گزارش اقدامات فوق به بازرسان.
9-37- افتتاح هر نوع حساب بانكي اعم از جاري و پس انداز و ثابت در بانك ها و عنداللزوم اخذ تسهيلات بانكي و عقد قراردادها شامل صلح، هبه و رهن.
10-37- دريافت اعتبار و قبول كمك هاي بلاعوض.
11-37- تدوین سیاست ها و برنامه های کلان اتاق مشترک و نظارت بر حسن اجرای آنها.
12-37- تعیین نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهد آور و انتخاب صاحبان امضای مجاز
13-37- انجام سایر اموری که وفق موازین این اساسنامه و آیین نامه نحوه تشکیل و نظارت اتاق ها و کمیته های مشترک می تواند توسط هیئت مدیره انجام شود.
تبصره: هیئت مدیره می تواند بخشی از وظایف خود را به دبیر اتاق تفویض نماید.
ماده 38- جلسات هيات مديره حداقل يك بار در ماه طبق دعوت كتبي رئيس هيات مديره تشكيل مي شود.
ماده 39- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات با اكثريت آراء حاضران اتخاذ مي شود. در صورت تساوي آراء نظر طرفي كه رييس هيات مديره در آن است، ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 40- در صورت غیبت غیر موجه هر کدام از اعضاء اصلی در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب وي مستعفي از عضويت در هيأت مديره شناخته مي شود. غیر موجه بودن عدم حضور در جلسه هیات مدیره، باید به تصویب هیئت مدیره اتاق مشترک برسد.

بخش ششم - بازرسان

ماده 41- مجمع عمومي عادي سالانه براي هر سال مالي یک نفر را بعنوان بازرس اصلي و یک نفر را به عنوان بازرس علي البدل انتخاب مي نمايد.
ماده42- بازرس اتاق مشترک موظف است کلیه اقدامات و عمليات مالي اتاق مشترك را بررسی و حداكثر سي روز بعد از پايان سال مالي جهت طرح و تصويب در مجمع عمومی عادي سالانه به هيات مديره تسليم مي كند. هیئت مدیره و دبیراتاق مشترک موظف است اسناد و مدارک مربوطه را در اختیار بازرس قرار دهد.
ماده 43- چنانچه اعضای اتاق به صد نفر یا بیشتر برسد اتاق مشترک موظف به انتخاب بازرس و حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی خواهد بود. بازرس و حسابرس رسمی مزبور هر ساله با تصویب مجمع عمومی انتخاب می گردد. بازرس موظف است علاوه بر ارائه گزارش حسابرسی مالی، نسبت به بررسی مصوبات و عملکرد هیأت مدیره و ارائه گزارش انطباق آن با اساسنامه اتاق مشترک مربوطه و همچنین ضوابط ابلاغی اتاق ایران اقدام نماید.

بخش هفتم - دبيرخانه

ماده 44- دبير اتاق مشترک عهده¬دار کلیه امور اداري و مالی در حدود مصوبات هيات مديره است و سرپرستي دبیرخانه را برعهده دارد وكليه مكاتبات اتاق مشترك از طريق دبير به عمل مي آيد.
ماده 45- دبیر به پیشنهاد رئیس هئیت مدیره و تصويب هيات مديره نصب و عزل مي¬گردد¬. هيات مديره اتاق مشترک همچنين شرح وظايف دبير را تعیین و از طریق رئیس هئیت مدیره به ایشان ابلاغ می نماید.
ماده 46 – اهم وظایف و اختیارات دبیر به شرح ذیل می باشد:
1-46- تشكيل دبيرخانه و اداره امور آن.
2-46- استخدام و اخراج كاركنان دبيرخانه با تایید رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک.
3-46- انجام وظيفه به عنوان دبير در جلسه هيات مديره و تهيه صورتجلسات مربوطه.
4-46- تنظیم گزارش های خبری و تحلیلی به منظور آگاه سازی هیئت مدیره و اعضاء از آخرین وضعیت مناسبات اقتصادی دو کشور.
5-46- برقراری ارتباط با سایر تشکل ها و ارگان های دولتی.
6-46- سازماندهی و برگزاری به موقع مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره.

بخش هشتم – امور مالی اتاق مشترک

ماده 47- اتاق مشترك براي انجام وظايف مربوط هزينه هاي خود را از منابع زير تامين مي كند:
1-47- ورودیه اعضاء جدید.
2-47-حق عضويت سالانه اعضاي عادي و ناظر.
3-47- دريافت اعتبار و قبول كمك هاي بلاعوض.
4-47- وجوهي كه بابت ارائه خدمات دريافت مي دارد.
5-47- درآمد حاصل از تشکیل نمایشگاه ها و سمینارها و فعالیت های ترویجی و آموزشی و انتشاراتی مرتبط با اهداف اتاق مشترک، در چارچوب اساسنامه.
ماده 48- سال مالي اتاق مشترك يك دوره دوازده ماهه است كه از ————- شروع و در ———– سال بعد خاتمه مي يابد. اولين سال مالي از تاريخ تشكيل اتاق مشترک شروع و در ——— خاتمه مي يابد.

بخش نهم – خاتمه فعالیت یا انحلال اتاق مشترک

ماده49- فعالیت اتاق مشترک بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و موافقت اتاق ایران و نیز بنابه تصویب اتاق ایران خاتمه می یابد و انحلال آن اعلام می گردد.
ماده 50– با اتخاذ تصمیم در باره انحلال، مجمع عمومی فوق العاده هیاتی مرکب از دو عضو هیات مدیره اتاق مشترک و یک عضو ناظر از امور حقوقی اتاق ایران انتخاب و به آنان ماموریت خواهد داد که به تصفیه امور اتاق مشترک بپردازند. هر گونه مازاد دارایی که ممکن است پس از تصفیه دیون و مطالبات باقی بماند، متعلق به اتاق ایران خواهد بود. در صورت استنکاف مجمع از انتخاب هیئت تصفیه، اتاق ایران راساَ هیئت مزبور را تعیین می نماید.
ماده51- اين اساسنامه در51 ماده به ضمیمه آيين نامه تشکیل و نظارت اتاق هاي مشترك بازرگاني در تاريخ 03/05/1395 به تصويب شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران رسيد و براي كليه اتاق هاي مشترك از تاريخ تصويب در مجمع عمومی فوق العاده لازم الاجرا مي باشد.