عدم نیاز تائید گواهی عدم سوء پیشینه صادر شده از طرف سفارت ایران توسط وزارت امورخارجه گرجستان!

جزئیات خبر رسمی که مورد تایید وزارت امورخارجه و وزارت دادگستری گرجستان می باشد بشرح زیر است :

✅از این پس گواهی عدم سوپیشینه های تک برگی که از طریق سفارت ایران در گرجستان صادر میشود نیاز به تایید در وزارت
خارجه گرجستان ندارند

✅ساختمان خدمات عمومی (ساختمان قارچی ) اعلام نموده که گواهی های تک برگی عدم سوپیشینه صادره از سفارت مورد تایید می باشد

✅تایید مدارک گواهی نسبت (فقط برای افراد زیر ۱۶ سال نیاز به تایید وزارت خارجه گرجستان هست ) و ترجمه گواهینامه ایرانی جهت اخذ گواهینامه گرجی ، صادره از سفارت ایران در گرجستان همچنان باید به تایید وزارت خارجه برسد ، اما با توجه به برداشته شدن بار گواهی عدم سوپیشینه از سایت وزارت خارجه این مورد هم بزودی با راحتی بیشتری انجام خواهد شد.

✅هیچ تغییری در روند قوانین اخذ اقامت ايجاد نشده است.