گرجستان در جایگاه ششم در سهولت کسب و کار

بانک جهانی رتبه‌بندی سهولت کسب وکار درکشورها را به‌روز کرد؛ گرجستان در جایگاه ششم قرار گرفت

بانک جهانی رتبه‌بندی کشورها در گزارش سهولت کسب‌وکار را به‌روز و مساعدترین سرزمینها برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی را معرفی کرد.
این گزارش، وضعیت «سهولت کسب‌وکار» 190 کشور در 11 حوزه قوانین مربوط به کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته است. البته در محاسبه نمره کل «سهولت کسب‌وکار» کشورها تنها از 10 شاخص ابتدایی استفاده شده است. این یازده شاخص عبارتند از:‌ «شروع کسب‌وکار»، «دریافت‌ مجوزهای ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل‌وفصل ورشکستگی» و «مقررات بازار کار».

گرجستان در این رتبه بندی در جایگاه ششم قرار گرفته است که بالاترین رتبه در میان کشورهای شرق اروپا و آسیای مرکزی می باشد. در پی انتشار این گزارش ماموکا باختادزه نخست زیر گرجستان اعلام کرد که این موقعیت میتواند به قدرتمند شدن اقتصاد گرجستان کمک کند که منجر به از بین رفتن فقر در کشور خواهد شد.